Sivistystoimen TVT-strategia 2020-2025

Tasavertaiset TVT-taidot oppilaille ja henkilökunnalle

Vaasan kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma

Visio 2020-2025: Tasavertaiset TVT-taidot oppilaille ja henkilökunnalle

Moniammatillisen ja kouluasteiden välisen yhteistyön ja resurssien yhdistämisen kautta taataan oppijoiden monilukutaito ja muut tieto- ja viestintätekniset taidot, joita aktiiviselta kansalaiselta tietoyhteiskunnassa vaaditaan. Opinpolkua tarkastellaan koko elämän jatkuvana prosessina, jota tieto- ja viestintäteknologia tukee sekä henkilöstöä että lapsia/opiskelijoita jokaisessa vaiheessa. Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa.

Jotta opetustilanteessa ja opetuksen sisällössä voitaisiin saavuttaa nykyisten vaatimusten asettama taso, on koulujen ja oppilaitosten tarjottava siihen tarvittavat työkalut ja tuki niiden käyttämiseen sekä opettajille, kouluttajille, kasvatushenkilöstölle, että oppilaille/opiskelijoille, tasapuolisesti ja yhteneväisesti.

On tärkeää, että tieto- ja viestintäteknisen käytön rinnalla painotetaan opetuksessa monilukutaitoisuutta mikä tarkoittaa ”taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla.” (OPS, s. 21). Opetussuunnitelma edellyttää jatkuvaa ja luontevaa TVT:n käyttöä opetuksessa, vaikka käytön määrä on tulkinnanvarainen.

Käytön määrää voi mitata monella eri tavalla, ja eräs tapa on tilastoida milloin opiskelijat ovat viimeksi käyttäneet tunnustaan. Tilastojen mukaan (28.3.2019) esim. kolmannen luokan oppilaista kolmannes sai käyttää konetta viikoittain, vajaa kolmannes harvemmin kuin kerran kuussa tai ei ollenkaan. Kuudennen luokan oppilaista taas puolet käytti viikon sisällä ja melkein kaikki muut kahden viikon sisällä. Tulkinnanvaraisuus asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan ja tähän epäkohtaan tulisi strategian avulla hakea ratkaisua.

Tietokoneiden myynti on useamman vuoden aikana laskenut, moni on siirtynyt kannettavien tietokoneiden käytöstä yksinkertaisimpiin sormitietokoneisiin mikä osaltaan heikentää sekä oppilaiden että henkilökunnan TVT-taitoja. Kehitykseen voi ainoastaan vaikuttaa varmistamalla, että laitekanta ja –taso laajennetaan nykyisestä.

Tavoitteet

Vaasan kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintätekniset tavoitteet ovat:

  • Turvata sekä opiskelijoiden että henkilökunnan tieto- ja viestintäteknologiset taidot muuttuvassa tietoyhteiskunnassa
  • Tukea tvt:n käyttöä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa
  • Vastata paikallisiin tarpeisiin herättämällä kiinnostusta tieto- ja viestintäteknologiaan

Toimintasuunnitelma

Visio “Tasavertaiset TVT-taidot oppilaille ja henkilökunnalle” saavutetaan

  • Selkeyttämällä TVT-tukipalvelujen teknisiä ja pedagogisia rakenteita
  • Varmistamalla oppilaiden tvt:n käytön vähimmäismäärä peruskoulussa
  • Opettajien tietotekninen osaaminen varmistetaan varustamalla peruskoulun opettajia henkilökohtaisilla kannettavilla tietokoneilla
  • Varhaiskasvatuksessa kasvatusvastuullisen henkilöstön tietoteknistä osaamista kasvatetaan säännöllisillä koulutuksilla, yksiköiden ja alueiden tvt-tutoreita kouluttamalla sekä varmistamalla ajanmukaisten laitteiden saatavuus
  • Tarjoamalla syvennettyjä TVT-opinpolkuja
  • Tarjoamalla opettajille ja muulle henkilökunnalle koulutusta ja tukea tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön omassa työympäristössä
  • Opettajia opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tutkivassa ja luovassa työskentelyssä (OPS, laaja-alainen osaaminen)

TVT-tukipalvelujen ja pedagogisten tukirakenteiden selventämistä

Tekniset ratkaisut toteutuvat ostopalveluna jota Vaasan kaupungin tietohallinto määrittelee ja tarkistaa. Tieto- ja viestintäteknologian käytön mahdollistavien rakenteiden luomisen lähtökohtina ovat olleet laitteiden ja verkon toimivuus, sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyvän teknisen ja pedagogisen lähituen helppo saatavuus. Rakenteen tulee myös tukea sisäistä kouluttautumista, jolloin siitä tulee luonteva osa koko sivistystoimen toimintaa.

Lähitukea parannetaan laajentamalla käyttöoikeuksien antamista opettajille, jotka ovat osoittaneet hallitsevansa eForumin ja Micobotnian määrittelemiä taitoja. Kriteerit luodaan oikeuksien antamista varten.

Pedagoginen ja tekninen tuki ovat toisistaan riippuvaisia, vastuu järjestelmän toiminnasta on Micobotnialla kun taas vastuu pedagogisen käytön tuesta ja sen määrittelemisestä on Eforumilla. Eforumin toiminta on ohjeistava ja tukeva, sekä linjata tulevat käytännöt. Toiminta keskittyy tukemalla opettajia Eforumin sivuston ja paikallisten opetustuokioiden kautta, tuen linjaus toteutuu konkreettisesti Futuredu-tilan toiminnan kautta. Ne toiminnot, joita tuotetaan Futuredun tiloissa, niistä luodaan tukimateriaalia ja ohjeistusta, jota lisätään eForumin sivustoon. Strategisesta TVT-suunnittelu- ja kehittämistyöstä vastaa eForum-ryhmä, joka kokoontuu viikoittain. Jokaisella tapaamisella on teema ja kokouksiin tarvittaessa kutsutaan mukaan kuhunkin teemaan liittyviä henkilöitä. eForum-ryhmä toimii solmukohtana, joka yhdistää sivistystoimen yksiköt, varmistaa toimivan tiedonkulun ja pyrkii varmistamaan kuntatason TVT-strategian tavoitteiden saavuttamisen.

Eforumin toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeitä asioita ovat tvt-pedagogien ulkoisen verkostoitumisen mahdollistaminen, asiantuntijuuden ylläpito sekä Futuredun sisällön jatkuva päivittäminen. Kansallisissa tärkeimmissä tapahtumissa tulisi käydä vuosittain, sekä kerran vuodessa kansainvälisessä tapahtumassa.

Käytön vähimmäismäärä peruskoulussa

TVT:n käyttö opetuksessa on suhteellinen käsite ja tilastoissakin käy ilmi, että oppilaat eivät ole tasavertaisessa asemassa Vaasan kaupungin kouluissa, vaan jotkut oppilaat saavat jonkun kerran vuodessa harjoitella tietokoneen käyttöä, kun taas toiset käyttävät sitä viikoittain. Tavoite on yhdenmukaistaa TVT:n määrällistä käyttöä opetuksessa. Referenssiopettajat ovat ehdottaneet minimimäärää ja tavoitetilaa oheisen taulukon mukaisesti.

 

Minimimäärä Tavoite (OPS)
esiopetus 1 kerta joka toinen viikko 1 kerta/viikko
1-2  1,5 kertaa/viikko  2 kertaa/viikko
3-4  2 kertaa/viikko  3 kertaa/viikko
5-6  3 kertaa/viikko  5 kertaa/viikko
7-9 3 kertaa/viikko  5 kertaa/viikko

 

Henkilöstön työvälineet

Opetussuunnitelma velvoittaa tietokoneen käytön opetuksessa, ja koska opettajia ei voi velvoittaa hankkimaan omia koneita, pitää työnantajan varmistua siitä, että käytettävissä on laitteita. Yhä harvemmalla opettajalla on tietokoneita kotonaan iPadien ja muiden sormitietokoneiden takia. Ajan mukaan osaaminen rapistuu, uusien käyttöjärjestelmien käyttöönotto hankaloituu ja kotona tehdyt opetuksen valmistelut tehdään ilman tietokonetta. Varmistamalla, että opettajat hyödyntävät tietokonetta jokapäiväisessä opetuksessa, myös oppilaat kokevat tietokoneen arkielämän käytössä. Tavoite on korvata luokkien tietokoneet kannettavilla ja telakka-asemilla, jolloin opettajat käyttävät kannettavia koneitaan sekä työpaikalla että kotonaan. Tavoitteena on myös varustaa oppilaat viidennestä luokasta henkilökohtaisilla kannettavilla koneilla, mutta vasta sen jälkeen, kun opettajien valmiudet ovat riittävät.

Oppimisympäristöinä suositaan Microsoft Teams ja Moodle, Teams soveltuu peruskouluun, Moodle ja sen Teams-yhdistelmä toiselle asteelle.

Varhaiskasvatuksessa jokaiseen ryhmätilaan hankitaan kannettava tietokone, joiden lisäksi yksiköiden työhuoneissa on yksi kannettava ja työasema noin kolmea ryhmää kohti. Jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä on yksi älypuhelin. Perhepäivähoitajalla on henkilökohtaisessa käytössä oleva kannettava sekä älypuhelin. Tavoitteena on, että jokaisen yksikön tvt-tutorilla on käytössä iPad mini opettajaoikeuksilla, tulevaisuudessa sellainen on jokaisella varhaiskasvatuksen opettajalla.

Syventyviä TVT-polkuja

Monelle oppilaalle TVT on jo harrastus ja heille tulisi tarjota omalle tasolleen soveltuvaa opetustarjontaa erilaisten syventävien TVT-sisältöjen muodossa. Tavoite on selvittää, minkälaisessa muodossa monipuolista tietotekniikkaa olisi mahdollista tarjota ammatillisessa mielessä sitä haluaville.

Pedagoginen tuki

Perusopetuksessa ja toisella asteella on päätoimiset TVT-vastaavat/IT-pedagogit, jotka koordinoivat TVT- pedagogista tukitoimintaa ja kokoavat toimijat säännöllisesti yhteen; kouluttavat kouluttajia.

Heidän päätehtävänä on tarjota ja ylläpitää ajanmukaista tietoa eri oppiasteiden ja heidän tukihenkilöiden tarpeisiin.

Henkilökohtaista pedagogista TVT-tukea saadakseen opettaja lähestyy ensisijaisesti oman yksikön vastuuhenkilöä (esim. perusopetuksessa ”atk-vastaava”, toisella asteella ”eTutor”, varhaiskasvatuksessa “TVT-tutor”), joka tarvittaessa kääntyy useammasta alueesta tai yksiköstä vastaavan vastuuhenkilön puoleen. TVT-asioihin nimetyt vastuuhenkilöt tekevät yhteistyötä myös päätoimisten oppiastekohtaisten TVT-vastaavien/IT-pedagogien ja kaikille oppiasteille yhteisten IT-pedagogien kanssa. Tavoitteena on selkiyttää tukiverkosto ja määritellä vastuualueet.

Henkilökunnan mahdollisuus osallistua perinteisiin koulutustilaisuuksiin ovat rajalliset, ja sen takia Eforumin tukisivustoa laajennetaan entisestään. Osaamista kartoitetaan ja kehitetään osaamismerkkien avulla. Osaamismerkkejä luodaan sekä henkilökunnalle että oppilaille/opiskelijoille.

Perustaitojen lisäksi on tarpeellista suoda mahdollisuus tutustua uuteen tekniikkaan, ja koska tämä on usein suhteellisen kallista ja käyttö pientä, on tarkoituksenmukaista keskittää tällainen toiminta. Tätä luovaa ympäristöä tulisi sisällöllisesti kehittää sekä paikallisesti mutta myös mobiilina toimintamallina.

Kirjastojen henkilökunta opastaa asiakkaita ja oppijoita kirjaston tarjoamien e-aineistojen käytössä (mm. e-kirjojen, e-äänikirjojen ja e-lehtien lainaamisessa sekä lukuohjelmien asentamisessa ja käytössä kirjaston tiloissa). Henkilökunnalle järjestetään täydennyskoulutusta digipalveluista, ohjaamisesta, mediakasvatuksesta kuin myös tulevaisuuden sähköisistä ilmiöistä ja palveluista.

Kirjastopedagogit tukevat työssään opettajien ja oppilaiden moniluku- ja tiedonhakutaitoisuutta sekä edistävät lukemisharrastusta päiväkodeissa ja kouluissa. Kulttuuriopetussuunnitelman kirjastopolku toteuttaa tätä perusasteella ja päiväkotien kanssa tehdään aktiivista yhteistyöstä. Uudet ratkaisut, kuten pakohuonepeli, ovat innostaneet myös toisen asteen opiskelijoita.

Kirjasto tarjoaa yhteisen alustan kautta perustietoa tiedonhausta, lähteiden kriittisestä arvioinnista ja tiedon eettisestä käytöstä sekä opetushenkilöstölle että oppijoille. Alustalle voidaan liittää mm. tiedotusta saatavilla olevasta aineistosta, tietokannoista, e-kirjoista, luku-, elokuva-, musiikkivinkeistä, mahdollisesti teemoittaisia opetusta tukevia aineistopaketteja, sekä teknistä ohjeistusta mm. e-aineistojen lukuohjelmien asentamisesta eri laitteille.

Seuranta ja arviointi

eForum-johtoryhmä seuraa Vaasan kaupungin sivistystoimen yhteisen TVT-strategian toteutumista sekä varmistaa oppiastekohtaisten TVT-strategioiden samansuuntaisuuden sivistystoimen TVT-strategian kanssa. Strategian seuranta ja kehittämistyö on jatkuvaa. Näin varmistetaan, että vuosittain asetetut tavoitteet toteutuvat. Tavoitteita mitataan kirjautumismäärinä, osaamismerkkien avulla, kyselylomakkeilla sekä laitteiston tilastoilla.

TVT-strategia on julkinen asiakirja, joka on aina kaikkien luettavissa. Keskustelu ja palaute ovat avointa. Strategian muutoksista ilmoitetaan ja kaikki palaute huomioidaan muutoksia käsiteltäessä.